• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.01.2023

Zasady wnoszenia skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
- na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
- na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej,
- ustnie do protokołu.

 

Kierowana do Państwowej Inspekcji Pracy skarga pracownicza, której przedmiotem jest naruszenie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, dotyczące bezpośrednio skarżącego powinna:
1) zawierać imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego;
2) zawierać adres wnoszącego;
3) określać przedmiot skargi lub wniosku, w którym wskazane będą nazwa i adres podmiotu, którego dotyczy skarga;
4) być opatrzona podpisem własnoręcznym, jeżeli została wniesiona w postaci papierowej (*);
5) być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli została wniesiona środkami komunikacji elektronicznej (**);
6) zawierać adres środka komunikacji elektronicznej wnoszącego, jeżeli informacje w tym zakresie nie wynikają jednoznacznie z wniesionej skargi, w przypadku skarg złożonych w postaci elektronicznej.
Skargi pracownicze wniesione pocztą elektroniczną (e-mail) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej muszą zawierać dołączony plik z treścią skargi podpisany podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym albo osobistym.

Skargi na działalność organów albo pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i wnioski (wnioski o porady i inne wnioski dotyczące w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom) kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy powinny zawierać, co najmniej:
1) imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego;
2) adres wnoszącego;
3) określenie przedmiotu skargi lub wniosku.
Dodatkowo wniosek dotyczący w szczególności spraw ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, powinien w opisie przedmiotu wniosku wskazywać nazwę i adres podmiotu, którego dotyczy.
Skargi na działalność organów albo pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i wnioski przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej, nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym.

 

W przypadku skargi pracowniczej oraz pozostałych skarg wnoszonych w imieniu innej osoby, należy dołączyć pisemną zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga.
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie, z siedzibą 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@krakow.pip.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
- inne jednostki organizacyjne PIP,
- uprawnione organy publiczne,
- podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
5. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

(*) Podpis własnoręczny - zwykła forma pisemna podpisu zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego.

(**) Rodzaje podpisów dla dokumentów przekazanych środkami komunikacji elektronicznej

1. Podpis elektroniczny kwalifikowany - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego;

2.  Podpis zaufany - podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego;

Szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego i podpisu zaufanego:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-podpisac-dokument-profilem-zaufanym

3. Podpis osobisty - zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/e-dowod

 

P odpisz dokument elektronicznie - wykorzystaj podpis zaufany (link do usługi w serwisie GOV.PL): https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

W usłudze można:

  • podpisywać dokumenty - również te, które podpisał ktoś inny,
  • sprawdzić, czy inne osoby złożyły prawidłowy podpis,
  • zobaczyć podpisane dokumenty. 

 


Wzór formularza zgłoszenia skargi, wniosku, wniosku dotyczącego udzielenia porady.pdf

Wzor formularza zgłoszenia skargi, wniosku, wniosku dotyczącego udzielenia porady.docx


GIP Przejdź do GIP Porady prawne