Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie, informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie; Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków.

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@krakow.pip.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:
a) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności:

  • w celu realizacji zadań ustawowych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy;
  • w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - tekst jednolity);

b) na podstawie zawartych umów, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych przepisów prawa, którym podlega administrator.

4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

  • inne jednostki organizacyjne PIP,
  • uprawnione organy publiczne,
  • podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
  • osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - tekst jednolity).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych w celu wskazanym w punkcie 3 lit. a) jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Szukaj

Logo PIP

Menu