Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Deklaracja dostępności Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafik.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie.
 • E-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl
 • Telefon: 12 422 90 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
 • Adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków
 • E-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl
 • Telefon: 12 422 90 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5

Budynek, w którym znajduje się siedziba Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przy Placu Szczepańskim 5 wpisany jest do rejestru zabytków. W związku z powyższym budynek jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzi jeden stopień z możliwością przystawienia podjazdu. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście. Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia. Na korytarzu zawieszone są tablice informacyjne z numerami pięter i pokoi. Obok portierni znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia pokonanie 8 schodów prowadzących do dźwigu osobowego. Dźwig osobowy ma szerokość 100 cm i jest wyposażony w przyciski z alfabetem Braille'a oraz wyświetlacz elektroniczny. Drzwi wejściowe (dwuskrzydłowe) na każdym piętrze mają szerokość 120 cm.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych - strefa płatnego parkowania P1.

 

Budynek Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Oddział w Tarnowie przy ul. Mostowej 7

Budynek Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Oddział w Tarnowie przy ul. Mostowej 7 jest w całości przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W 2022 zakończyła się inwestycja finansowana z budżetu państwa pn: "Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Tarnowie przy ul. Mostowej 7 wraz z modernizacją zewnętrznych dróg komunikacyjnych i placów postojowych oraz remontem (modernizacją) infrastruktury podziemnej". Budynek został całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – zniesiono wszystkie bariery architektoniczne i techniczne. W budynku zamontowano dźwig osobowy (o udźwigu do 630 kg/ 8 osób). Winda obsługuje 3 poziomy: od poziomu terenu do I piętra. Wszystkie pomieszczenia związane z obsługą petentów są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Na zewnątrz budynku wydzielono specjalne miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowano podjazd do budynku.

 

Budynek Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 14

Budynek Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, Oddział w Nowym Sączu przy ul. Pijarskiej 14 nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe - oznakowane dla niepełnosprawnych znajduje się 20 m od budynku. Dojście chodnikiem, bez nachyleń, wyłożonym kostką brukową. Brama wjazdowa do PIP jest otwarta w godzinach pracy urzędu. Podjazd przed budynkiem jest płaski i wyłożony kostką brukową.

Drzwi wejściowe do budynku wyposażone w niski próg aluminiowy mają szerokość 96 cm. Porady Prawne udzielane są na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Udogodnienia

Dźwigi osobowe znajdujące się w budynku Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille'a oraz komunikaty głosowe.

Szukaj

Logo PIP

Menu