Dodano: 26 kwietnia 2024
1:42 minut

W dniu 9 kwietnia 2024 r. na zaproszenie Dyrektora Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Oddział w Tarnowie wzięli udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym z pracodawcami zatrudniającymi pracowników młodocianych w ramach praktycznej nauki zawodu.

W trakcie spotkania główny specjalista mgr Halina Haj – Kocoł, podczas przygotowanej przez siebie prezentacji, przypomniała obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników młodocianych, a także omówiła przepisy dotyczące czasu pracy i korzystania z urlopów wypoczynkowych.

Starszy inspektor pracy – specjalista Piotr Wojtarowicz omówił istotne zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym  i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Przedmiotem wystąpienia były także obowiązki pracodawców wynikające z ww. zmian przepisów, w tym dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i obejmujące zagadnienia związane z czasem pracy pracowników młodocianych podczas prac wzbronionych celem nauki zawodu, oceną ryzyka zawodowego, profilaktycznymi badaniami lekarskimi i skierowaniami na te badania, szkoleniami, a także dotyczące wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy w tym czynników rakotwórczych.

Oba wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Uczestnicy zadawali pytania dotyczące zawierania umów o pracę,  prowadzenia dokumentacji pracowniczej, czasu pracy i urlopów wypoczynkowych, zatrudniania młodocianych pracowników poniżej 15 roku życia, a także badań lekarskich i przepisów dotyczących wykazu prac wzbronionych młodocianym  i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

W spotkaniu wzięło udział około 30 pracodawców oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie oraz Ochotniczego Hufca Pracy w Tarnowie.

 

Galeria